LASERINSTÄLLNINGAR


Nedan finner ni de olika inställningarna som finns tillgängliga i det grafiska interfacet för laserskäraren samt en kortare beskrivning över vad de gör. De olika flikarna här utgör likadana menyer som finns i utskriftsinställningarna i Illustrator.

File function – Ger möjlighet att spara respektive ladda in tidigare sparade inställningar.

Mode settings – Väljer arbetssätt

  • Black & White – konverterar alla färgade fält till gråskala, vilket lämpar sig väl om man vill gravera bilder.
  • Manual Color Fill – gör att laserspecifika inställningar kan göras manuellt för respektive färg.
  • 3D Mode – specialläge som möjliggör relief-liknande gravering.
  • Stamp Mode – liknande specialläge som 3D mode fast för stämplar.
  • Raster & Stamp – Specialläge som tillåter både stämpel och rasterisering likt Black & White

DPI – Anger upplösningen på de graverade områdena. Högre DPI ger ökad upplösning men tar mer tid och ökar temperaturen i materialet. Denna inställningar påverkar inte skärlinjer (vektorer).

Mirror – Speglar bilden.

Invert – Inverterar bildens färger.

Print Immediately – Startar programmet så fort laserskäraren mottagit filen. Rekommenderas EJ.

SmartACT –  Kan minska arbetstiden genom att minska onödiga linsrörelser, men minskar kvalitén.

Här ställer man in inställningarna för de olika färgerna. Man väljer vilken färg man vill ändra inställningar för genom att klicka på den i listan.

Speed – Väljer linshusets hastighet. Högre hastighet leder oftast till kortare arbetstid. Denna är vanligtvis låg ( < 2.5) vid skärning och hög (> 50) vid gravering men det beror på material.

Power – Ställer in energin i varje laserpuls. Denna bör vara hög vid skärning (> 70).

PPI (Point Per Inch) – Ändrar antalet laserpulser per tum och påverkar endast skärlinjer (vektorer). Om PPI är låg perforeras materialet, som kanten på frimärken. När PPIn är hög överlappar punkterna, vilket leder till högre temperatur i materialet. Om slidern dras hela vägen åt höger byts siffran till X, vilket betyder att lasern ger en stadig stråle istället för att pulsera. Detta ger mycket höga temperaturer när linshuvudet byter riktning, och rekommenderas därför inte.

Raster – Avmarkeras om alla rasteriseringar i denna färg ska ignoreras.

Vector – Avmarkeras om alla skärlinjer/vektorer ska ignoreras.

Air – Aktiverar laserskärarens inbyggda kompressor, och blåser tryckluft på skärpunkten. Detta skall alltid vara aktiverat när man skär.

Auto Focus – Används ifall man vill använda funktionen defocus eller vill fokusera för varje vald färg. Detta kräver att den elektroniska fokuspinnen sitter i linshuvudet under hela processen, vilket inte är rekommenderat.

Defocus – Ändrar linshusets fokuspunkt till vald offset. För att använda denna funktion måste den elektroniska fokuspunnen sitta i linshuset under hela processen (se autofokus).

Bridge Cutting – lämnar broar i delar där lasern skär vilket förhindrar att delarna faller isär.

Repeat – Anger hur många gånger man önskar att laserskäraren ska repetera de operationer man ställt in för respektive färg. Är bra om man använder material som lätt smälter eller börjar brinna, samt om man vill skära i tjockare material.

Scaling – Används om storlekarna som visas på datorn inte blir samma som den färdiga delens storlek.

Position Mode – avgör hur koordinatsystemet förhåller sig till dokumentet

   • Home – Innebär att arbetet utförs på samma plats som det visas i dokumentet. Det övre vänstra hörnet på dokumentet blir det övre vänstra hörnet i laserskäraren.
   • Without Home – Samma som Home men där linshuvudet stannar kvar där det slutar gravera/skära.
   • Relative – Placerar arbetet så att dokumentets övre vänstra hörn placeras där linshusets pekare är när programmet startas. Man väljer origo genom att manuellt flytta linshuvudet innan start.
   • Center – Placerar illustrationens centrum vid linshusets position innan start.
   • SmartCenter – Special-läge som låter maskinen beräkna ut arbetsstyckets centrum baserat på två eller fyra punkter. Med detta läge aktiverat, tryck f3 (SP) för att komma till inställningarna för att spara punkter. Punkter sparas med f4 (set) och linshuset rör sig till mitten av dessa punkter automatiskt
  • Use Start Point – Anger en offset i millimeter.

Image output direction – Avgör vilket håll lasern ska gravera

  • Top To Bottom – Graverar uppifrån och ned
  • Bottom To Top – Graverar nedifrån och upp. Detta ger vanligtvis bäst resultat, särskilt vid gravyr av ämnen som kan smälta.

Drilling – Är inte tillgängligt för Illustrator.

Vector function – Påverkar hur vektorer hanteras

  • Normal – Behandlar vektorer som vanligt
  • All Raster – Ignorerar alla vektorer
  • Inside out cutting – Ändrar ordningen som vektorerna skärs i så att skurna former inuti andra omringade skärande linjer bearbetas först. Detta är bra för att förhindra att mindre detaljer flyttar på sig innan de bearbetats klart.
  • Cutting path optimization – Minimerar arbetstiden.
  • Decal cutting  – ???

Cluster

  • Use Cluster – Delar upp arbetet i delar specifierade med ett avstånd så att olika områden arbetas ett åt gången. Detta kan minska arbetstiden.

Enhanced vector mode – Halverar linshusets hastighet. Detta kan exempelvis användas för att mer precist kontrollera skärdjupet.

True Image – Var fjärde rasteriserad linje graveras och hela bilden graveras i fyra passager. Detta är bra om man vill låta materialet kylas ned mellan passagerna vilket ger exempelvis en frostig effekt när man graverar vissa plaster.

Extend – Låter laserskäraren använda hela arbetsytan (740×460), men precisionen nära kanterna kommer att vara sämre än vanligt. När detta används bör dokumentets arbetsyta vara 740×460.

Image tuning – kompenserar för tiden som krävs för lasern att aktiveras. Denna ska vanligtvis vara ställd till -5, men kan behöva ändras om laserskäraren blivit omkalibrerad eller om skip white eller smartACT är aktiverat.

Denna meny är endast aktiv om Black & White eller Raster & Stamp valts i Options. Här väljer man hur man vill att fält ska rasteriseras.

Contrast – Påverkar gråskalornas kontrast. Detta justeras bäst direkt i originalbilden.

Half Tone – Olika metoder för att behandla gråskalor för gravyr. Vilken som passar bäst beror på bild och material och testas med fördel fram.

  • Dithering
    • Dithering Matrix – Anger upplösningen på gråskalan som ska användas. Maximalt är 8×8, dvs 64 distinkta intensiteter.
    • Dot
    • Bayer
    • Corner
    • 45-degree
    • Enhanced Dithering – Ökar upplösningen.
  • Error Diffusion 
    • Floyd
    • Stucki
    • Jarvis

Denna meny är endast aktiv om Stamp eller Raster & Stamp valts i Options