Introduktion


XPs Laserskärare står i kurslabbet, ovanför prototyplabbet, och är av modell Laserpro Spirit LS tillverkad av GCC. Kopplad till denna finns en stationär dator med programvara och drivrutiner till laserskäraren, och ett utsug med filter. Laserskäraren har en arbetsyta på 640×460 mm, som kan utökas till 740×460 mm. Den graverar och skär genom att förbränna eller avdunsta materialet med en pulserande 60-watt CO2-laser som riktas med ett rörligt linshus.

Om något fel uppstår med datorn, laserskäraren, utsuget eller något annat laserrelaterat anmäls detta till XP-styret omgående. Tidsbokning för laserskäraren sker via bokningslistan. Den är uppsatt på väggen utanför dörren till kurslabbet, bredvid dörren till XPs kontor. Man väljer datum och tidsspann, och skriver sitt namn på motsvarande plats i tabellen. Det är viktigt att maskinen är återställd i tid för nästa person i bokningslistan.

Säkerhet


När man arbetar med laserskäraren är det viktigt att tänka på din egen säkerhet, men också på att maskinen kan ta skada av vissa handhavandefel. Härunder finner ni de säkerhetsaspekter som ni bör tänka på uppdelade i tre sektioner; materialsäkerhet, brandsäkerhet samt mekanisk säkerhet.

Materialsäkerhet

Vissa material skapar gaser som kan vara hälsovådliga eller skada maskinen är de bearbetas med laserskäraren. Det är därför viktigt att kontrollera att materialet är säkert att använda. De huvudsakliga materialgrupperna som inte får användas är:

  • PVC
  • Vinyl
  • Teflon
  • Polykarbonat
  • Harts

Utöver dessa finns det material som kan bearbetas, men måste behandlas försiktigt på grund av smält- eller brandrisk. Dessa innefattar:

  • HDPE
  • ABS
  • Skumplast
  • Papper
  • Textil

Arbeta inte med okända material i laserskäraren, och kontrollera att materialet är säkert innan bearbetning. Mer information om tillåtna material finner ni i undermenyn ”Tillåtna material” till ”Laser”. Denna tabell finns även uppsatt på laserskärarens vänstra sida.

Brandsäkerhet

Om eld uppstår i laserskäraren skall programmet avbrytas och elden släckas med CO2-brandsläckaren som sitter vid maskinen. Om elden sprider sig till en person kan denna släckas med brandfilten.

Mekanisk säkerhet

Maskinens luckor är försedda med magnetbrytare som stänger av lasern om de är öppna. De förhindrar dock inte arbetsytan eller linshuset från att röra sig. För att minska klämrisken är det därför viktigt att endast en person använder maskinen i taget, och att man undviker att röra maskinens knappsats när man har händerna i maskinen.
Det är även mycket viktigt att kontrollera att linshuset kan röra sig fritt innan maskinen används. Det rör sig med mycket kraft, och sker en kollision kommer maskinen att bli skev och linshuset kommer att krossas. Det är extra viktigt att vara försiktig när föremål som inte är plana behandlas. Var även medveten om att armen som håller linshuset rör sig över hela arbetsytans bredd.

Laserinställningar


För att skicka filen till laserskäraren väljer man ”skriv ut”, och klickar på ”preferences”. Detta öppnar drivrutinens GUI. De olika valbara inställningarna för laserskäraren finns i undermenyn ”Laserinställningar – förklaring” till fliken ”Laser”.

Uppstart


Uppstart av dator

Bredvid laserskäraren finns en stationär dator med mjukvara och drivrutiner för laserskäraren. För att logga in på datorn används CID och lösenord. Efter att datorn och laserskäraren startats måste USB-sladden mellan dem kopplas i och ur för att datorn ska känna igen laserskäraren. Den kommer då att visas som en inkopplad skrivare.

Uppstart av program

När Illustrator startats öppnar man en ny fil. Man sätter storleken till 640x460mm, vilket är skärbordets storlek, och byter färgformatet från CMYK till RGB och trycker på ”OK”. Sedan aktiverar man ”Preview on CPU” under ”View”, vilket låter oss se de mycket tunna linjer vi kommer att använda.

För att skära använder vi vektorer, dvs linjer med tjockleken 0,01. För att byta skärlinjens färg shift-klickar man på färgvalsknappen och justerar. Den vänstra påverkar ifyllnaden, den högra påverkar vektoreller kantfärg. Vill man få flera skär med olika inställningar skiljer man mellan dem genom att välja olika färger. Färgerna i Illsutrator måste stämma överrens exakt med de färger som är definierade i utskriftsinställningarna för laserskäraren.

För att gravera använder vi fält eller importerade bilder. För detta använder vi vanligtvis svart, men om man under utskriften väljer ”manual color fill” kan vi precis som med vektorerna välja olika inställningar. Aktiveras inte ”manual color fill” kommer alla fält konverteras till gråskala, och graveras med svagare effekt än det svarta.

Uppstart av laserskäraren

För att starta laserskäraren använder man strömbrytaren på maskinens sida. Se till att linshuvudet kan röra sig fritt då detta startar en process som nollar linshuvudets position, vilket gör att den kommer förflytta sig över hela skärytan. För att kunna använda själva lasern måste nyckeln sättas i cylindern på ovansidan, och alla luckor med magnetbrytare stängas. Den röda lasermarkören, som är separat från skärlasern, kommer dock att vara synlig. Nyckeln till laserskäraren finns i ett kodlåsförsett nyckelskåp bakom skäraren. Är maskinens lampor släckta kan de tändas med brytaren på ovansidan. Skärbordet sitter fast med skruvar, och är inte alltid helt centrerat. När man skär ut saker är detta inte ett problem, då allt inom skärlinjerna blir exakt placerade relativt de utskurna linjerna. För att gravera exakt kan skärbordet tas ut för att komma åt det undre bordet som är exakt kalibrerat. Det undre bordet får inte användas när man skär.

Bakom linshuset och arbetsbordet finns en hylla. Här ska man lägga alla verktyg och skruvar tillhörande maskinen. Till vänster om laserskäraren står ett skåp med material man kan köpa från XP. Priserna finns i skåpet, och betalas antingen via Swish eller genom att lämna kontanter i
motorblocket i verkstaden. Man kan även använda eget material.
Materialet placeras på arbetsytan genom antingen glasluckan på ovansidan eller den främre luckan. Det är viktigt att vara försiktig så att maskinen inte skadas, speciellt linshuset och skärbordet. Är linshuset i vägen kan det skickas till det övre vänstra hörnet med recallfunktionen. För att använda denna trycker man på F4, och sedan F4 igen. Kontrollera att linshuset kan röra sig fritt.

Fokus


Laserns stråle är kägelformad, och det är därför viktigt att man får materialet i fokus. Det gör man lättast med autofokus-funktionen. Först fäster man autofokusverktyget vid linshuset, och flyttar det för hand så att verktyget hamnar rakt ovanför den högsta punkten på föremålet som ska graveras. Sedan trycker man på autofokusknappen vilket skickar upp arbetsytan tills verktyget känner av materialet. Autofokusverktyget plockas av och läggs tillbaka på hyllan.
Är materialet för mjukt för att autofokus ska fungera används det manuella
fokusverktyget. Verktyget placeras i linshusets hållare, och arbetsytan förs manuellt uppåt med knapparna över och under autofokusknappen tills pinnen rör materialet. Verktyget plockas av och läggs tillbaka på hyllan.

I vissa fall kan det vara önskvärt att materialet är något ur fokus. Det gör laserpunkten mer utspridd, vilket exempelvis kan ge klara gravyrer i plast, mörkare gravyrer i trä, och göra rastermönster mindre tydliga. För att uppnå detta sänks arbetsytan med hjälp av pilknapparna. Vanligtvis används en offset på ungefär 4 mm för detta, men experimentera gärna. Var mycket försiktig när ytan flyttas uppåt, och se till att linshuset inte krossas.

Placering av material och linshus


När positionslägena ”home” och ”without home” används är det viktigt att materialet placeras på rätt plats. Notera att nollan i x-led inte ligger hela vägen åt vänster när de vanliga bordsdimensionerna används. Det finns distanser med rätt bredd som kan användas för att komma runt detta.

När ”relative” och ”center” används kan materialet placeras var som helst på bordet, men det är rekommenderat att lägga det mot den övre linjalen för att få det rakt. Vid dessa lägen är det istället viktigt att linshusets röda lasermarkör hamnar på rätt plats; med ”relative” ska den placeras där arbetets övre vänstra hörn ska hamna, och med ”center” ska den placeras där arbetets center skall hamna.

”SmartCENTER” är ett specialläge som kan aktiveras i inställningarna. Med detta aktivt placerar man först lasern i övre vänstra hörnet av det tänkta graveringsområdet och trycker på ”save”. Man väljer sedan det nedre högra hörnet och trycker ”save”. Lasern kommer då att automatiskt flytta sig till centrum av området, vilket blir arbetets centrum.

Slutfas


På maskinens display kan man se alla skickade arbeten, och viss information om dem, t.ex. filnamn, kraft, hastighet och om luft är aktiverat. Har arbetet redan körts visas även tiden som krävdes. Genom att bläddra kan man se tidigare eller senare arbeten. Listan kan rensas i inställningarna.

Om kompressorn används under gravering kan det vara önskvärt att flytta ut den från maskinen och ställa den på golvet. Den befinner sig bakom den nedre högra luckan, som inte har magnetlås och därför kan vara öppen under drift.

Innan start kontrollerar man att linshuset kan röra sig fritt, att fokusverktyg är
bortplockade, att luckorna är stängda, och sätter sedan på utsuget. Utsugets kraft kan justeras genom att hålla inne mittenknappen tills den blinkar och sedan använda pilarna. Vanligtvis används 300. Man kontrollerar att rätt fil är vald, och trycker på den röda start/stopp-knappen. Programmet kan pausas med pause-knappen, eller avbrytas med start/stopp.

När maskinen är färdig kan luckorna öppnas materialet tas ut, men vid stora arbeten är det rekommenderat att låta det ligga i maskinen med utsuget på i några sekunder för att minska lukten. Efter bruk ska skärbordet sitta fastskruvat i maskinen, kompressorn stå bakom luckan, nyckeln sitta i nyckelskåpet, fokusverktygen ligga på hyllan, maskinen vara avstängd och
alla material vara tillbaka i skåpet. Maskinen ska även städas om den blivit väldigt dammig eller smutsig på insidan.